singularity

singularity (dt): (1) độc điểm, điểm duy nhất; (2) độc đáo, khác biệt với thông thường (3) tính lập dị: cách suy nghĩ, lời nói, thái độ, hành động, trang phục… khác thường

  • Trong vật lý học có thể dịch là: “độc điểm vô hạn” để chỉ sự kiện vật chất bị lực hấp dẫn cô đọng thành một điểm cực nhỏ, đến vô hạn trong không gian và thời gian, như “black hole.”
  • Trong kỹ thuật có thể dịch là: “tuyệt điểm văn minh” để chỉ thời điểm đánh dấu nền văn minh đã tiến hóa vượt bực làm thay đổi toàn bộ nếp sống mà chúng ta đang biết.
  • Trong toán học có thể dịch là “điểm bất dịnh” để gọi giá trị của một hàm số không có đạo hàm; dịch là: “tụ điểm vô định” để gọi nơi gặp nhau của mọi đường song song; dịch là “điểm bất khả lượng” để chỉ một biến số không còn có thể đo lường được nữa hoặc có giá trị là vô định.
This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.