eisegesis

eisegesis (dt): sự tùy tiện giải thích một đoạn văn; sự tùy tiện giải thích một câu Thánh Kinh.

  • tùy tiện giải kinh
  • giải kinh theo ý riêng
Posted in Mục Lục | Comments Off on eisegesis

exegesis

exegesis (dt): sự giải nghĩa một bản văn, như giải nghĩa một câu Thánh Kinh

  • giải kinh.

Biblical exegesis (dt): sự giải kinh đúng Thánh Kinh.

Posted in Mục Lục | Comments Off on exegesis