Ghi Chú

ct: chỉ định từ

dt: danh từ

đt: động từ

đdt: đại danh từ

gt: giới từ

lt: liên từ

lut: lượng từ

pt: phó từ

st: số từ

tn: thành ngữ

tht: thán từ

trt: trợ từ

tt: tính từ

Xin tham khảo về ngữ pháp tiếng Việt tại đây: https://vi.wikipedia.org

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.