for that matter

for that matter (tn): thành ngữ có các nghĩa khác nhau:

  • ngoài ra; hơn thế nữa
  • đến nỗi; đến mức
  • về việc ấy; về chuyện ấy
This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.