exegesis

exegesis (dt): sự giải nghĩa một bản văn, như giải nghĩa một câu Thánh Kinh

  • giải kinh.

Biblical exegesis (dt): sự giải kinh đúng Thánh Kinh.

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.