Biblical

Biblical (tt): đúng Thánh Kinh; theo Thánh Kinh; thuộc về Thánh Kinh; liên quan đến Thánh Kinh

Biblical choices (dt): những sự lựa chọn theo Thánh Kinh

Biblical exegesis (dt): sự giải kinh đúng Thánh Kinh.

Biblical Theology (dt): Thần Học theo Thánh Kinh

Biblical truth (dt): lẽ thật của Thánh Kinh

This entry was posted in Mục Lục. Bookmark the permalink.